Doprava a platba

DOPRAVA A PLATBA

Cenové a platební podmínky

1.    Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Objednávce.

2.    Kupující v Objednávce uvede zvolený způsob úhrady Kupní ceny. Kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

a.        dobírkou při dodání Zboží – Kupní cena spolu s náklady na dopravu a doběrečným bude uhrazena Kupujícím při převzetí zásilky k rukám vybraného přepravce, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně kartou. Úhrada Kupní ceny, nákladů na dopravu a doběrečného je podmínkou předání zásilky; nebo

b.      kartou online – Kupní cena a náklady na dopravu budou uhrazeny Kupujícím bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího. Zásilka bude expedována teprve po připsání Kupní ceny a nákladů na dopravu na bankovní účet Prodávajícího.

3. Při objednání Zboží v celkové hodnotě nejméně 1000 Kč náklady na dopravu nese Prodávající. V ostatních případech uhradí náklady na dopravu a případné doběrečné Kupující.

V případě dobírky činí náklady na dopravu a doběrečné:
PPL dodání na adresu 129 Kč vč. DPH.
PPL parcel shop 109 Kč vč. DPH.

V případě platby kartou činí náklady na dopravu:
PPL dodání na adresu 109 Kč vč. DPH.
PPL parcel shop 89 Kč vč. DPH.

4.    Daňový doklad – faktura za Zboží bude Kupujícímu doručen společně se zásilkou.

Dodací podmínky

1.    Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít. Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v Objednávce. K předání objednaného Zboží se Kupující zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v předpokládaném čase dodání Zboží, který mu předem přepravce sdělí, na adrese místa dodání.

2.    Zboží bude Kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce vybraného Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytne vybranému přepravci za účelem doručení Zboží údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží. Prodávající Zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

3.    Zboží bude dodáno v co nejkratším dodacím termínu dle možností Prodávajícího. O přesném termínu dodání Zboží Kupujícího písemně (e-mail a/nebo SMS) informuje přepravce zásilky. V případě zájmu Kupujícího lze s přepravcem sjednat jiný termín dodání zásilky.

4.    Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu Zboží později než v termínu oznámeném Kupujícímu přepravcem zásilky, resp. termínu s přepravcem dohodnutém z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefonního čísla nebo jiných údajů o Kupujícím, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

5.    Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že Zboží nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů okolností, jež trvale nebo dočasně bránily v dodání a Prodávající je nemohl ovlivnit a/nebo předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat telefonicky a Smluvní strany sjednají nový termín doručení Zboží.

6.    Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na objednávky, jejichž celková hmotnost přesahuje 20 kg (dále jako „Nadlimitní objednávka“). Nadlimitní objednávku lze vyzvednout pouze v sídle Prodávajícího, a to na náklady Kupujícího. O skutečnosti, že se jedná o Nadlimitní objednávku, Prodávající informuje e-mailem Kupujícího, jakmile zjistí, že se o Nadlimitní objednávka jedná. Dodací podmínky Nadlimitních objednávek budou Prodávajícím a Kupujícím dojednány individuálně.