REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

1. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese: eshop@botanicus.cz. V reklamaci musí být uvedena identifikace Kupujícího, specifikace reklamovaného Výrobku, popis vady Výrobku a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K reklamaci musí být připojen doklad o koupi reklamovaného výrobku. Reklamovaný Výrobek musí Kupující doručit Prodávajícímu. Dopravu reklamovaného Výrobku k Prodávajícímu a zpět zajišťuje Kupující, umožňuje-li to povaha Výrobku. V případě poškození zásilky musí Kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento připojit k reklamaci.

2. Uplatní-li Kupující reklamaci a vytkne tak Prodávajícímu vady na Výrobku, sepíše o tom Prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci Výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím, termín vyřízení reklamace.

3. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne vyřízení reklamace.

4. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.