VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

E-SHOPU BOTANICUS

 

 

 

1. ÚVOD

 

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Botanicus (dále jen „VOP“) upravují podmínky koupě výrobků z nabídky prodávajícího, společnosti Botanicus, spol. s r.o.

 

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se se zněním VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

 

1.3. Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

 

 

2. DEFINICE

 

Prodávající“ - obchodní společnost Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289

22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 9011; e-mail: eshop@botanicus.cz, tel: + 420 325 551 235.

 

Kupující“ - osoba, která učiní Objednávku v E-shopu Botanicus. Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která Zboží objednává pro svoji vlastní potřebu, nikoliv však pro svoji následnou podnikatelskou činnost (přeprodej Zboží).

 

Smluvní strany“ resp. „Smluvní strana“ - Kupující a/nebo Prodávající;

 

E-shop Botanicus“ – internetový obchod Prodávajícího provozovaný na www.botanicus.cz;

 

Webová stránka e-shopu“ – webová stránka E-shopu Botanicus https://eshop.botanicus.cz/;

 

Registrovaný zákazník“ – Kupující registrovaný do E-shopu Botanicus; Registrovaný zákazník po registraci získá přístup na svůj Zákaznický účet;

 

Zákaznický účet“ – osobní účet Kupujícího v E-shopu Botanicus; přístup na Zákaznický účet Kupující získá registrací do E-shopu Botanicus na Webové stránce e-shopu; na Zákaznickém účtu lze např. sledovat stav aktuální objednávky, historii objednávek, aktualizovat identifikační údaje Kupujícího, měnit heslo aj.

 

Výrobek“ nebo „Zboží“ – výrobek z nabídky Prodávajícího, nabízený v rámci E-shopu Botanicus;

 

Kupní smlouva“ - kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží a která byla uzavřena na dálku Akceptací Objednávky;

 

Objednávka“ – odeslaný elektronický formulář uvedený na Webové stránce e-shopu obsahující informace o Kupujícím, objednaném Zboží a celkové ceně za Zboží včetně nákladů na dodání Zboží;

 

Akceptace” - závazné potvrzení Objednávky, zaslané Prodávajícím Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce; součástí Akceptace jsou tyto VOP ve formátu .pdf.

 

Kupní cena” - kupní cena za Zboží, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy.

 

 

3. OBJEDNÁVKA

 

3.1. Objednávku Zboží lze učinit na Webové stránce e-shopu. Kliknutím na ikonku Výrobku se Výrobek vloží do Košíku, kde Kupující vybere požadovaný počet kusů Výrobku. Pokud Kupující vybere více kusů Zboží, než je k okamžiku zadávávání Objednávky ve skladu Prodávajícího, objednací systém Prodávajícího neumožní Kupujícímu Objednávku dokončit.

 

3.2. Kupující, který není registrovaný a nemá zřízen Zákaznický účet, dále v sekci Košík, kde jsou uvedeny objednávané položky Zboží, vyplní své identifikační údaje (tzn. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání, pokud je odlišná od adresy bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a způsob dopravy. Součástí Objednávky je i vyčíslení celkové ceny Zboží, jakož i nákladů na dopravu Zboží. Objednávka Zboží je dokončena v okamžiku, kdy Kupující po vyplnění povinných údajů klikne na tlačítko „Vytvořit objednávku zavazující k platbě“. Tím je elektronická objednávka odeslána do systému Prodávajícího.

 

3.3. U Registrovaného zákazníka se v Objednávce automaticky vyplní identifikační údaje Zákazníka uvedené na Zákaznickém účtu. Pokud si Kupující přeje zásilku doručit na jinou adresu než uvedenou v Zákaznickém účtu, lze údaje upravit. E-shop Botanicus doručuje zásilky pouze na území České republiky.

 

3.4. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Objednávce neuvedl všechny požadované údaje a/nebo požadované údaje jsou chybné či neaktuální.

 

3.5. Do systému doručená Objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy.

 

3.6. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení Akceptace Kupujícímu.

 

3.7. Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto VOP.

 

3.8. Prodávající je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud:

 

a. není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob a/nebo nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo

 

b. Kupující v Objednávce chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní a/nebo

 

c. objednaný Výrobek nebylo nebo není možné dodat z důvodů okolností, jež trvale nebo dočasně bránily v dodání a Prodávající je nemohl ovlivnit a/nebo předvídat a/nebo

 

d. Prodávající vzhledem k předchozímu obchodnímu chování Kupujícího, zejména k počtu objednávek a celkovému množství objednaného Zboží a jednotlivých Výrobků dojde k závěru, že Kupující hodlá Zboží použít pro následnou vlastní podnikatelskou činnost (přeprodej Zboží).

 

e. O odstoupení od Kupní smlouvy, jakož i o jeho důvodu, Prodávající písemně informuje Kupujícího neprodleně poté, co zjistí důvod nemožnosti dodat Zboží nebo jiný důvod pro odstoupení.

 

3.9. Kupující je povinen zkontrolovat obsah Objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 2 hodin od doručení Akceptace. V opačném případě se má za to, že obsah Objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší a Kupní smlouva je uzavřena s obsahem uvedeným v Akceptaci.

 

3.10. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží nebo uhrazením Kupní ceny Zboží v plné výši, dle toho, která skutečnost nastane později. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího vždy převzetím Zboží.

 

4. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Objednávce.

 

4.2. Kupující v Objednávce uvede zvolený způsob úhrady Kupní ceny. Kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

 

a. dobírkou při dodání Zboží – Kupní cena spolu s náklady na dopravu a doběrečným bude uhrazena Kupujícím při převzetí zásilky k rukám vybraného přepravce, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně kartou. Úhrada Kupní ceny, nákladů na dopravu a doběrečného je podmínkou předání zásilky; nebo

 

b. kartou online – Kupní cena a náklady na dopravu budou uhrazeny Kupujícím bezhotovostně přes platební bránu Prodávajícího. Zásilka bude expedována teprve po připsání Kupní ceny a nákladů na dopravu na bankovní účet Prodávajícího.

 

4.3. Při objednání Zboží v celkové hodnotě nejméně 1000 Kč náklady na dopravu nese Prodávající. V ostatních případech uhradí náklady na dopravu a případné doběrečné Kupující.

 

V případě dobírky činí náklady na dopravu a doběrečné:

 

PPL dodání na adresu 129 Kč vč. DPH.

 

PPL parcel shop 109 Kč vč. DPH.

 

V případě platby kartou činí náklady na dopravu:

 

PPL dodání na adresu 109 Kč vč. DPH.

 

PPL parcel shop 89 Kč vč. DPH.

 

4.4. Daňový doklad - faktura za Zboží bude Kupujícímu doručen společně se zásilkou.

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

 

5.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít. Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v Objednávce. K předání objednaného Zboží se Kupující zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v předpokládaném čase dodání Zboží, který mu předem přepravce sdělí, na adrese místa dodání.

 

5.2. Zboží bude Kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce vybraného Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytne vybranému přepravci za účelem doručení Zboží údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží. Prodávající Zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

 

5.3. Zboží bude dodáno v co nejkratším dodacím termínu dle možností Prodávajícího, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Kupní smlouvy. O přesném termínu dodání Zboží Kupujícího písemně (e-mail a/nebo SMS) informuje přepravce zásilky. V případě zájmu Kupujícího lze s přepravcem sjednat jiný termín dodání zásilky.

 

5.4. Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu Zboží později než v termínu oznámeném Kupujícímu přepravcem zásilky, resp. termínu s přepravcem dohodnutém z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefonního čísla nebo jiných údajů o Kupujícím, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

 

5.5. Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že Zboží nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů okolností, jež trvale nebo dočasně bránily v dodání a Prodávající je nemohl ovlivnit a/nebo předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat telefonicky a Smluvní strany sjednají nový termín doručení Zboží.

 

5.6. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na objednávky, jejichž celková hmotnost přesahuje 20 kg (dále jako „Nadlimitní objednávka“). Nadlimitní objednávku lze vyzvednout pouze v sídle Prodávajícího, a to na náklady Kupujícího. O skutečnosti, že se jedná o Nadlimitní objednávku, Prodávající informuje e-mailem Kupujícího, jakmile zjistí, že se o Nadlimitní objednávka jedná. Dodací podmínky Nadlimitních objednávek budou Prodávajícím a Kupujícím dojednány individuálně.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU

 

6.1. Ustanovení tohoto článku VOP se uplatní pouze na Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ.

 

6.2. Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující nejpozději poslední den této lhůty odešle Prodávajícímu písemné oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

 

6.3. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. V prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupující kromě svých identifikačních údajů (jméno a příjmení adresa bydliště) uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy, a dále uvede identifikační údaje Prodávajícího, číslo objednávky, datum nákupu, případně datum dodání Zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení Kupní ceny. Pro jednoznačné prokázání, že Kupující od Kupní smlouvy odstoupil, Prodávající doporučuje, aby Kupující odstoupení od Kupní smlouvy sepsal písemně a zaslal ho poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: eshop@botanicus.cz. Pro odstoupení může Kupující využít rovněž formulář odstoupení, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP. Pokud Kupující využije formuláře odstoupení, Prodávající mu bez zbytečného odkladu písemně potvrdí jeho přijetí.

 

6.4 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného Zboží Prodávajícímu v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy bez udání důvodu nese Kupující. Vrácené Zboží nesmí mít poškozený obal a samotný Výrobek nesmí být poškozený či otevřený (resp. částečně spotřebovaný).

 

6.5 Prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dní od přijetí odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy na úhradu kupní ceny a náhradu nákladů na dodání Zboží přijal, a to stejným způsobem, jako Prodávající peněžní prostředky od Kupujícího přijal. Pokud Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dle předchozí věty dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo mu prokáže, že Zboží odeslal Prodávajícímu, resp. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky dle předchozí věty poté, co Prodávající Zboží zkontroluje pro případné uplatnění nároků dle bodu 6.6. těchto VOP.

 

6.6 Za účelem seznámení se s povahou, vlastnostmi, popř. funkčností Zboží je Kupující oprávněn nakládat se Zbožím takovým způsobem, který by mu byl umožněn v prodejně Prodávajícího, tedy Zboží vyzkoušet, nikoliv ho používat. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání Kupujícího se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se Kupující seznámil s povahou, vlastnostmi, popř. funkčností Zboží, zejména v případě (částečného) poškození či (částečného) spotřebování Zboží. V takovém případě je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícím právo na náhradu snížení hodnoty a započíst svůj nárok vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, tzn. Kupujícímu bude vrácena kupní cenu snížená o takto započtený nárok Prodávajícího.

 

7. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 

7.1. Prodávající dodá kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v Kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

 

7.2. Nároky kupujícího z vad Zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ a v případě Kupujících – spotřebitelů i ZOS.

 

7.3. Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při jeho převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za vady, které se u Zboží vyskytnou do data minimální trvanlivosti Zboží, resp. v době trvanlivosti Zboží po jeho otevření (viz bod 7.9. těchto VOP).

 

7.4. Vadou Výrobku není opotřebení Výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

7.5. Má – li Výrobek vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může Kupující požadovat dodání nového Výrobku bez vady nebo opravu Výrobku, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Prodávající může odmítnout vadu Výrobku odstranit, je-li nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měl Výrobek bez vady.

 

7.6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

 

Prodávající vadu Výrobku odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže včetně převzetí Výrobku k opravě na vlastní náklady,

 

a. se vada Výrobku projeví opakovaně,

 

b. je vada Výrobku podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

 

c. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada Výrobku nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

 

Kupující nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, pokud je vada Výrobku nevýznamná.

 

7.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil (např. použitím či skladováním Zboží v rozporu s pokyny pro použití, resp. s pokyny pro skladování Zboží uvedenými na Zboží či jeho obale) a v dalších případech a za podmínek stanovených právním předpisem.

 

7.8. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí nového Zboží Kupujícím. Projeví-li se vada Výrobku v průběhu jednoho roku od převzetí Výrobku, má se za to, že Výrobek byl vadný již při jeho převzetí, ledaže to povaha Výrobku nebo vady vylučuje. Lhůta dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Výrobek užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

 

7.9. Pokud je datum minimální trvanlivosti Výrobku, resp. doba trvanlivosti příslušného Výrobku po jeho otevření (dále společně jako "Doba trvanlivosti“) delší než lhůta pro vytknutí vad Zboží dle bodu 7.8. těchto VOP, lze vady Zboží vytknout až do uplynutí Doby trvanlivosti Zboží. Kupující má v takovém případě nárok na dodání nového Výrobku bez vad.

 

8. REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ

 

8.1. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese: eshop@botanicus.cz a/nebo osobně v kterékoli provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží. V reklamaci musí být uvedena identifikace Kupujícího, specifikace reklamovaného Výrobku, popis vady Výrobku a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K reklamaci musí být připojen doklad o koupi reklamovaného výrobku. Reklamovaný Výrobek musí Kupující doručit Prodávajícímu. Dopravu reklamovaného Výrobku k Prodávajícímu a zpět zajišťuje Kupující, umožňuje-li to povaha Výrobku. V případě poškození zásilky musí Kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento připojit k reklamaci.

 

8.2. Uplatní-li Kupující reklamaci a vytkne tak Prodávajícímu vady na Výrobku, sepíše o tom Prodávající písemný reklamační protokol, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci Výrobku, co je obsahem reklamace (tzn. označení vadné vlastnosti Výrobku), způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím, přepokládaný termín vyřízení reklamace a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

8.3. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady na Výrobku.

K odstranění vady převezme Prodávající Výrobek na vlastní náklady.

 

8.4. Reklamační řízení musí být ukončeno a Kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení je ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protokol o vyřízení reklamace Prodávající zašle Kupujícímu ve lhůtě pro vyřízení reklamace.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Kupující, prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které je rovněž umístěno na https://eshop.botanicus.cz/gdpr/

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených VOP na internetových stránkách Prodávajícího https://eshop.botanicus.cz/.

 

10.2. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího https://eshop.botanicus.cz, v den uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

10.3 V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

 

10.4. Tyto VOP jsou platné od 6.1.2023.

Příloha č. 1. Všeobecných obchodních podmínek E-shopu Botanicus

 

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289 22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9011, e-mail: eshop@botanicus.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Číslo výrobku

Název výrobku

Množství

Číslo objednávky

Datum objednání (*) /Datum obdržení (*)

Číslo bankovního účtu a kód banky

 

Osobní údaje spotřebitele/spotřebitelů:

 

Jméno a příjmení

Ulice a číslo popisné (číslo orientační)

Město

PSČ

Telefonní kontakt

E-mailová adresa

 

 

Datum:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte