VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvod

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Botanicus (dále jen „VOP“) upravují podmínky koupě výrobků z nabídky prodávajícího, společnosti Botanicus, spol. s r.o.

1.2.    Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.Ú Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se se zněním VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3.    Veškeré vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

2. Definice

 „Prodávající“ – obchodní společnost Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289 22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9011; botanicus@botanicus.cz; Tel.: + 420 325 551 235

„Kupující“ – osoba, která učiní Objednávku v E-shopu Botanicus. Kupující může být  spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (fyzická osoba) nebo podnikatelem ve smyslu § 420 an. OZ (fyzická či právnická osoba). Kupující nesmí Zboží používat pro následnou vlastní podnikatelskou činnost (přeprodej Zboží).

„Smluvní strany“ resp. „Smluvní strana“ – Kupující a/nebo Prodávající;

„E-shop Botanicus“ – internetový obchod Prodávajícího provozovaný na  www.eshop.botanicus.cz;

„Webová stránka e-shopu“ – webová stránka E-shopu Botanicus www.eshop.botanicus.cz;

„Registrovaný zákazník“ – Kupující registrovaný do E-shopu  Botanicus; Registrovaný zákazník po registraci získá přístup na svůj Zákaznický účet;

„Zákaznický účet“ – osobní účet Kupujícího v E-shopu Botanicus; přístup na Zákaznický účet Kupující získá registrací do E-shopu Botanicus na Webové stránce e-shopu; na Zákaznickém účtu lze např. sledovat stav aktuální objednávky, historii objednávek, aktualizovat identifikační údaje Kupujícího, měnit heslo aj.

“Výrobek“ nebo „Zboží“ – výrobek z nabídky Prodávajícího, nabízený v rámci E-shopu  Botanicus;

„Kupní smlouva“ – kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží a která byla uzavřena na dálku Akceptací Objednávky;

„Objednávka“ –odeslaný elektronický formulář uvedený na Webové stránce e-shopu obsahující informace o Kupujícím, objednaném Zboží a celkové ceně za Zboží včetně nákladů na dodání Zboží;

„Akceptace” – závazné potvrzení Objednávky, zaslané Prodávajícím Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce;

“Kupní cena” – kupní cena za Zboží, jehož prodej a koupě je předmětem Kupní smlouvy.

3. Objednávka

3.1.    Objednávku Zboží lze učinit na Webové stránce e-shopu. Kliknutím na ikonku Výrobku se Výrobek vloží do Košíku, kde Kupující vybere požadovaný počet kusů Výrobku. Pokud Kupující vybere více kusů Zboží, než je k okamžiku zadávávání Objednávky ve skladu Prodávajícího, objednací systém Prodávajícího neumožní Kupujícímu Objednávku dokončit.

3.2.    Kupující, který není registrovaný a nemá zřízen Zákaznický účet, dále v sekci Košík, kde jsou uvedeny objednávané položky Zboží, vyplní své identifikační údaje (tzn. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa dodání, pokud je odlišná od adresy bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a způsob dopravy. Součástí Objednávky je i vyčíslení celkové ceny Zboží, jakož i nákladů na dopravu Zboží. Objednávka Zboží je dokončena v okamžiku, kdy Kupující po vyplnění povinných údajů klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“. Tím je elektronická objednávka odeslána do systému Prodávajícího.

3.3.    U Registrovaného zákazníka se v Objednávce automaticky vyplní identifikační údaje Zákazníka uvedené na Zákaznickém účtu. Pokud si Kupující přeje zásilku doručit na jinou adresu než uvedenou v Zákaznickém účtu, lze údaje upravit. E-shop Botanicus doručuje zásilky pouze na území České republiky.

3.4.    Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou a/nebo za škodu, která byla způsobena důsledkem skutečnosti, že Kupující v Objednávce neuvedl všechny požadované údaje a/nebo požadované údaje jsou chybné či neaktuální.

3.5.    Do systému doručená Objednávka je považovaná za návrh Kupní smlouvy.

3.6.    Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká v okamžiku doručení Akceptace Kupujícímu.

3.7.    Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto VOP.

3.8.    Prodávající je oprávněn od uzavřené Kupní smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním Zboží, pokud

a.        není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob a/nebo nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo

b.        Kupující v Objednávce chybně uvedl telefonního číslo nebo jiné údaje, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní a/nebo

c.        objednaný Výrobek nebylo nebo není možné dodat z důvodů okolností, jež trvale nebo dočasně bránily v dodání a Prodávající je nemohl ovlivnit a/nebo předvídat a/nebo

d.        Prodávající vzhledem k předchozímu obchodnímu chování Kupujícího, zejména k počtu objednávek a celkovému množství objednaného Zboží a jednotlivých Výrobků dojde k závěru, že Kupující hodlá Zboží použít pro následnou vlastní podnikatelskou činnost (přeprodej Zboží).

e. Odstoupení od Kupní smlouvy, jakož i o jeho důvodu, Prodávající písemně informuje Kupujícího neprodleně poté, co zjistí důvod nemožnosti dodat Zboží nebo jiný důvod pro odstoupení.

3.9.    Kupující je povinen zkontrolovat obsah Objednávky uvedený v Akceptaci. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu Objednávky uvedeném v Akceptaci je Kupující povinen o tom uvědomit Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy nebo telefonického kontaktu neprodleně po doručení Akceptace, nejpozději však do 2 hodin od doručení Akceptace. V opačném případě se má za to, že obsah Objednávky se od jejího obsahu uvedeného v Akceptaci neliší a Kupní smlouva je uzavřena s obsahem uvedeným v Akceptaci.

3.10. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží nebo uhrazením Kupní ceny Zboží v plné výši, dle toho, která skutečnost nastane později. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího vždy převzetím Zboží.

4. Cenové a platební podmínky

4.1.    Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu způsobem zvoleným v Objednávce.

4.2.    Kupující v Objednávce uvede zvolený způsob úhrady Kupní ceny. Kupující má možnost volby jedné z těchto variant:

a.        dobírkou při dodání Zboží – Kupní cena spolu s náklady na dopravu a doběrečným bude uhrazena Kupujícím při převzetí zásilky k rukám vybraného přepravce, a to buď v hotovosti nebo bezhotovostně kartou. Úhrada Kupní ceny, nákladů na dopravu a doběrečného je podmínkou předání zásilky; nebo

b.      kartou online – Kupní cena a náklady na dopravu budou uhrazeny Kupujícím bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího. Zásilka bude expedována teprve po připsání Kupní ceny a nákladů na dopravu na bankovní účet Prodávajícího.

4.3.     Při objednání Zboží v celkové hodnotě nejméně 1000 Kč náklady na dopravu nese Prodávající. V ostatních případech uhradí náklady na dopravu a případné doběrečné Kupující.

V případě dobírky činí náklady na dopravu a doběrečné:
PPL dodání na adresu 129 Kč vč. DPH.
PPL parcel shop 109 Kč vč. DPH.

V případě platby kartou činí náklady na dopravu:
PPL dodání na adresu 109 Kč vč. DPH.
PPL parcel shop 89 Kč vč. DPH.

4.4.    Daňový doklad – faktura za Zboží bude Kupujícímu doručen společně se zásilkou.

5. Dodací podmínky

5.1.    Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží a Kupující se zavazuje objednané Zboží převzít. Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu uvedenou v Objednávce. K předání objednaného Zboží se Kupující zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, zejména se zavazuje zdržovat se v předpokládaném čase dodání Zboží, který mu předem přepravce sdělí, na adrese místa dodání.

5.2.    Zboží bude Kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce vybraného Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že Prodávající poskytne vybranému přepravci za účelem doručení Zboží údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží. Prodávající Zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.

5.3.    Zboží bude dodáno v co nejkratším dodacím termínu dle možností Prodávajícího. O přesném termínu dodání Zboží Kupujícího písemně (e-mail a/nebo SMS) informuje přepravce zásilky. V případě zájmu Kupujícího lze s přepravcem sjednat jiný termín dodání zásilky.

5.4.    Prodávající se nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě, že Prodávající doručí Kupujícímu Zboží později než v termínu oznámeném Kupujícímu přepravcem zásilky, resp. termínu s přepravcem dohodnutém z důvodů na straně Kupujícího, zejména z důvodu chybně uvedeného telefonního čísla nebo jiných údajů o Kupujícím, uvedené telefonní číslo je nedostupné nebo je Kupující jinak nekontaktní.

5.5.    Prodávající se taktéž nedostane do prodlení s dodáním Zboží v případě jeho dodání v čase pozdějším z důvodu, že Zboží nebylo možné dodat kvůli nepředvídatelným technickým překážkám při výrobě nebo doručení na straně Prodávajícího, a dále z důvodů okolností, jež trvale nebo dočasně bránily v dodání a Prodávající je nemohl ovlivnit a/nebo předvídat. V takovém případě se Prodávající zavazuje Kupujícího kontaktovat telefonicky a Smluvní strany sjednají nový termín doručení Zboží.

5.6.    Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na objednávky, jejichž celková hmotnost přesahuje 20 kg (dále jako „Nadlimitní objednávka“). Nadlimitní objednávku lze vyzvednout pouze v sídle Prodávajícího, a to na náklady Kupujícího. O skutečnosti, že se jedná o Nadlimitní objednávku, Prodávající informuje e-mailem Kupujícího, jakmile zjistí, že se o Nadlimitní objednávka jedná. Dodací podmínky Nadlimitních objednávek budou Prodávajícím a Kupujícím dojednány individuálně.

6. Odstoupení od Kupní smlouvy bez udání důvodu

6.1.    Ustanovení tohoto článku VOP se uplatní pouze na Kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ.

6.2.    Kupující má právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující nejpozději poslední den této lhůty odešle Prodávajícímu písemné oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

6.3.    V oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupující kromě svých identifikačních údajů (jméno a příjmení adresa bydliště) uvede, že odstupuje od Kupní smlouvy, a dále uvede identifikační údaje Prodávajícího, číslo objednávky, datum nákupu, případně datum dodání Zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení Kupní ceny. Odstoupení od Kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu sídla Prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: eshop@botanicus.cz. Pro odstoupení může Kupující využít formuláře, který tvoří Přílohu č. 1 těchto VOP.

  • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zboží, které od něho obdržel. Vrácené Zboží nesmí mít poškozený obal a samotný Výrobek nesmí být poškozený či otevřený (resp. částečně spotřebovaný). Náklady na vrácení předmětného Zboží Prodávajícímu nese v takovém případě Kupující.
  • Prodávající bez zbytečného odkladu poté, co obdrží vrácené Zboží od Kupujícího, nejpozději do pěti (5) pracovních dní, vrátí Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě Kupní smlouvy na úhradu kupní ceny a náhradu nákladů na dodání Zboží přijal, a to převodem na bankovní účet, který mu Kupující sdělí.
  • Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného Zboží, zejména v případě (částečného) poškození či (částečného) spotřebování Zboží nebo snížení hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V takovém případě je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícím právo na náhradu snížení hodnoty a započíst svůj nárok vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, tzn. Kupujícímu bude vrácena kupní cenu snížená o takto započtený nárok Prodávajícího.

7. Práva z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, záruka za jakost

7.1.    Prodávající dodá kupujícímu Zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v Kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z Kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

7.2.    Nároky kupujícího z vad Zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ a v případě Kupujících – spotřebitelů i ZOS.

7.3.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady.

7.4.    Prodávající dále odpovídá Kupujícímu za vady, které se u Zboží vyskytnou v záruční lhůtě, resp. ve lhůtě použitelnosti Zboží (viz bod 7.8. VOP). Ustanovení tohoto odstavce se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.

7.5.    Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku VOP a/nebo § 2161 OZ, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy.

7.6.    Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na výměnu jeho součásti, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad nebo vyměnit jeho součást, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

7.7.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

7.8.    Kupující může práva z odpovědnosti za vady Zboží dle tohoto článku VOP uplatnit ohledně vad, které se na Zboží projeví ve lhůtě 24 měsíců od převzetí nového Zboží. Pokud datum minimální trvanlivosti Zboží či doba, po kterou lze Zboží používat po jeho otevření, uplyne dříve, než skončí záruka za jakost, lze práva z odpovědnosti za vady Zboží dle tohoto odstavce uplatnit pouze ve lhůtě trvanlivosti, resp. použitelnosti Zboží.

8. Reklamace vadného Zboží

  • Reklamaci lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese: eshop@botanicus.cz. V reklamaci musí být uvedena identifikace Kupujícího, specifikace reklamovaného Výrobku, popis vady Výrobku a požadovaný způsob vyřízení reklamace. K reklamaci musí být připojen doklad o koupi reklamovaného výrobku. Reklamovaný Výrobek musí Kupující doručit Prodávajícímu. Dopravu reklamovaného Výrobku k Prodávajícímu a zpět zajišťuje Kupující, umožňuje-li to povaha Výrobku. V případě poškození zásilky musí Kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento připojit k reklamaci.
  • Uplatní-li Kupující reklamaci a vytkne tak Prodávajícímu vady na Výrobku, sepíše o tom Prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci Výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím, termín vyřízení reklamace.
  • Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne vyřízení reklamace.
  • Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Kupující, prohlašuje a potvrzuje, že se seznámil s Informačním oznámením o zpracování osobních údajů, které je rovněž umístěno na https://eshop.botanicus.cz.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli změnit/doplnit. Takovéto změny jsou platné ode dne zveřejnění nových/upravených VOP na internetových stránkách Prodávajícího www.eshop.botanicus.cz.

10.2. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího www.eshop.botanicus.cz, v den uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.3   V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce (http://www.coi.cz).

10.4. Tyto VOP jsou platné od 1. 9. 2020.

Příloha č. 1. Všeobecných obchodních podmínek E-shopu Botanicus

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Botanicus, spol. s r.o., se sídlem Ostrá 8, PSČ: 289 22, IČO: 45147264, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9011, e-mail:  eshop@botanicus.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

Číslo výrobku  
Název výrobku  
Množství  
Číslo objednávky  
Datum objednání (*)/Datum obdržení (*)  
Číslo bankovního účtu a kód banky  

Osobní údaje spotřebitele/spotřebitelů

Jméno a příjmení  
Ulice a číslo popisné (číslo orientační)  
Město  
PSČ  
Telefonní kontakt  
E-mailová adresa  

Datum:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU BOTANICUS KE STAŽENÍ